Analyst Group: Mjukvaran som vänder upp och ned på säkerhetsbranschen
[featured-video-plus]

Please not that the analysis, forecasts, views, and opinions expressed on this page are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of Irisity.

Swedish analysis, excerpt translated from below “Irisity is facing a major expansion and has now begun a commercial rollout with some of the world’s largest security companies regarding the Company’s proprietary video analysis software IRIS. Using AI, the software can detect human behavior and reduce the operating costs of security companies by an average of 50%. …”

“Irisity står inför en kraftig expansion och har nu inlett en kommersiell utrullning med några av världens största säkerhetsföretag avseende Bolagets egenutvecklade videoanalysmjukvara IRIS. Med hjälp av AI kan mjukvaran detektera mänskligt beteende och minska rörelsekostnaderna för säkerhetsbolag med i genomsnitt 50 %. Baserat på redan befintliga samarbetsavtal med välrenommerade säkerhetsbolag och skalbarheten i affärsmodellen prognostiseras en omsättning om 205,0 MSEK och en rörelsemarginal om 21,1 % år 2022. Givet en multipel om EV/EBIT 16,2 härledd från jämförbara bolag ges ett nuvärde per aktie om 31,1 kr i ett Base scenario. …”

Download analysis below:

2020-10-01 Analyst-Group-IRISITY

2020-10-01 Analyst-Group-IRISITY-Teaser

 

Via https://www.analystgroup.se/analyser/irisity/