Irisity

Communication and reports

Financial reports, calendar, press releases, general meeting

Press releases

Loading press releases......
No published releases
{{for Releases}}

EncryptedId}}">{{>Title}}

{{>PublishDateFormatted}} {{if IsRegulatory == true}} regulatory release {{/if}}

EncryptedId}}">{{>Intro}}

{{/for}}

{{if Releases.length > 0}} {{/if}} jQuery(function () { changePage(null, 0, 10); }); function changePage(event, pageIndex, pageSize) { try { cision.websolution.newsfeed.render({ pageIndex: pageIndex, pageSize: pageSize, introMaxLength: 120 }); } catch { console.warn("Failed to change page"); } if (event && event.preventDefault) { event.preventDefault(); } return false; };

Financial reports

Annual general meetings

2022

English

The shareholders in Irisity AB (publ), reg. no. 556705-4571 (the “Company” or “Irisity”), with its registered office in Gothenburg, are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday 27 April 2022 at Radisson Blu Lindholmen, Lindholmspiren 4, SE-417 56 Gothenburg.

AGM 2022 Notice

AGM 2022 Proposed agenda

AGM 2022 The board of directors proposals

AGM 2022 The nomination committee’s proposals

AGM 2022 Shareholders proposal for LTIP 2022

AGM 2022 Terms and Conditions for warrants Series 1 – 2022-2025

AGM 2022 Terms and Conditions for warrants Series 2 – 2022-2025

AGM 2022 Terms and Conditions for LTIP 2022

AGM 2022 Annual Report 2021

AGM 2022 Proxy form

Swedish

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571 (”Bolaget” eller ”Irisity”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 15.00, hos Radisson Blu Lindholmen på adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg.

AGM 2022 Kallelse

AGM 2022 Förslag till dagordning

AGM 2022 Styrelsens förslag till beslut

AGM 2022 Valberedningens förslag till beslut

AGM 2022 Aktieägarnas fullständiga förslag till LTIP

AGM 2022 Teckningsoptionsvillkor Serie 1 – 2022-2025

AGM 2022 Teckningsoptionsvillkor Serie 2 – 2022-2025

AGM 2022 Teckningsoptionsvillkor LTIP 2022

AGM 2022 Årsredovisning 2021

AGM 2022 Fullmaktsformulär

AGM 2022 Bolagsordning

 

2021

Aktieägarna i IRISITY AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i GÖTEBORG (”Bolaget” eller ”IRISITY”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer IRISITYs årsstämma att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

IRISITY välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i kallelsen. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

(In Swedish only)

AGM 2021 Protokoll Årsstämma Irisity AB (publ)

AGM 2021 Kallelse

AGM 2021 Anmälan om förhandsröstning

AGM 2021 Förslag till dagordning

AGM 2021 Styrelsen förslag till beslut

AGM 2021 Valberedningens förslag till beslut

AGM 2021 Årsredovisning 2020

AGM 2021 Revisionsberättelse 2020

AGM 2021 Bolagsordning

 

2020
Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View)
417 56 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 15:30 då även enklare förtäring serveras.

(In Swedish only)
AGM 2020 Kallelse
AGM 2020 Förslag-till-dagordning
AGM 2020 Styrelsen-förslag-till-beslut
AGM 2020 Valberedningens-förslag-till-beslut
AGM 2020 Fullmaktsformulär
AGM 2020 Bolagsordning

Extraordinary general meetings

Upcoming events

Loading...
{{for Categories}} {{/for}}

{{if Events.length}}
    {{for Events}}
  • {{:~getDay(EventTime)}} {{:~getMonth(EventTime)}} {{:~dateTimeFormat(EventTime)}} EventGuid}}"> {{>Title}}
  • {{/for}}
{{else}} No upcoming events found. {{/if}}
{{if Events.length}}
    {{for Events}}
  • {{:~getDay(EventTime)}} {{:~getMonth(EventTime)}} {{:~dateTimeFormat(EventTime)}} EventGuid}}"> {{>Title}}
  • {{/for}}
{{else}} No past events found. {{/if}}
var settings = cision.websolution.settings.general, texts = cision.websolution.texts[settings.uiLanguage]; var renderHelpers = { getDay: function(dateMoment) { return moment(dateMoment).locale(settings.uiLanguage).format("DD"); }, getMonth: function(dateMoment) { return moment(dateMoment).locale(settings.uiLanguage).format("MMM"); }, dateTimeFormat: function(dateMoment) { return moment(dateMoment).locale(settings.uiLanguage).format("LL LT"); }, }; $.views.helpers(renderHelpers); $(function () { retrieveCalandarEvents(settings.pageIndex, settings.pageSize); // $("").appendTo(".nav-tabs"); // $("").appendTo(".nav-tabs"); }); function retrieveCalandarEvents(pageIndex, pageSize, category) { var promiseEvents = cision.websolution.calendar.renderEventList({ calendarPageIndex: pageIndex, calendarPageSize: pageSize, calendarCategory: category || '', dateFormat: 'DD MMM', timeFormat: 'HH:mm', endDate: moment().add(5, 'years').format('YYYY-MM-DD') }); var promiseArchivedEvents = cision.websolution.calendar.renderArchiveList({ calendarPageIndex: pageIndex, calendarPageSize: pageSize, calendarCategory: category || '', dateFormat: 'MMM DD, YYYY', timeFormat: 'HH:mm', startDate: moment().subtract(5, 'years').format('YYYY-MM-DD') }); Promise.all([promiseEvents, promiseArchivedEvents]).then(function () { $(".categories button").off().on("click", function () { $(".categories button").removeClass("active"); $(this).addClass("active"); retrieveCalandarEvents(settings.pageIndex, settings.pageSize, $(this).data("category")); }); }); }

Investor relations contacts

Anna Anderstöm

Anna Anderstrom

Chief Financial Officer, CFO

​E-mail:
anna.anderstrom@irisity.com

Phone: +46 709 10 81 08

 

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Chief Executive Officer, CEO

E-mail:
marcus.backlund@irisity.com

Phone: +46 771 41 11 00

Subscribe to press releases

Subscribe to updates, reports, and  press releases by entering your information below.