Irisity

Communication and reports

Financial reports, calendar, press releases, general meeting

Press releases

Loading press releases...

Financial reports

Annual general meetings

2021

Aktieägarna i IRISITY AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i GÖTEBORG (”Bolaget” eller ”IRISITY”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer IRISITYs årsstämma att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

IRISITY välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i kallelsen. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

(In Swedish only)

AGM 2021 Protokoll Årsstämma Irisity AB (publ)

AGM 2021 Kallelse

AGM 2021 Anmälan om förhandsröstning

AGM 2021 Förslag till dagordning

AGM 2021 Styrelsen förslag till beslut

AGM 2021 Valberedningens förslag till beslut

AGM 2021 Årsredovisning 2020

AGM 2021 Revisionsberättelse 2020

AGM 2021 Bolagsordning

 

2020
Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View)
417 56 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 15:30 då även enklare förtäring serveras.

(In Swedish only)
AGM 2020 Kallelse
AGM 2020 Förslag-till-dagordning
AGM 2020 Styrelsen-förslag-till-beslut
AGM 2020 Valberedningens-förslag-till-beslut
AGM 2020 Fullmaktsformulär
AGM 2020 Bolagsordning

Extraordinary general meetings

Upcoming events

Loading...

Investor relations contacts

Andreas Höye

Andreas Höye

CFO

 

E-mail:
andreas.hoye@irisity.com

Phone: +46 769 01 34 51

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

CEO

 

E-mail:
marcus.backlund@irisity.com

Phone: +46 771 41 11 00

Subscribe to updates

Subscribe to updates, reports, and  press releases by entering your information below.